Skip to Content

Darbo sutartis

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu. Plačiau galite skaityti Darbo kodekse.

Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu. Rašytinė darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Darbo sutartį pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui.Darbdavys užtikrina, kad darbuotojui būtų leidžiama dirbti tik pasirašius su juo darbo sutartį ir įteikus jam antrą sutarties egzempliorių.


NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami

Darbdavio duomenys:
Įmonės, įstaigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros pavadinimas; jeigu darbdavys fizinis asmuo – vardas ir pavardė:

Darbdavio adresas:

Darbdavio asmens kodas:

Darbdavio atstovo vardas, pavardė:
ir pareigos:


Darbuotojo duomenys:
Vardas ir pavardė:

Asmens kodas arba, jeigu jo nėra, − gimimo data:

Adresas:


Darbo sutarties sąlygos:
Tikslios darbo funkcijos, t. y. profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija; taip pat nurodyti, jeigu darbuotojas priimamas mokiniu:
.
Jei yra, kitos būtinosios darbo sutarties sąlygos (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 2 dalį):

Kokia darbo sutartis sudaroma – neterminuota, terminuota, laikinojo darbo, trumpalaikė, sezoninė, dėl antraeilių pareigų, nuotolinio darbo, patarnavimo darbams ir t. t. – įrašyti reikiamus žodžius. Jeigu sudaroma terminuota, trumpalaikė ar sezoninė darbo sutartis, nurodyti jos galiojimo terminą:

Atlyginimas (nurodyti mėnesinę algą, valandinį tarifinį atlygį, priemokas, priedus ir kita):

Kiek kartų per mėnesį, kuriomis dienomis mokamas darbo užmokestis?

Jei nustatomas išbandymo laikotarpis, nurodyti terminą:

Nustatoma darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė:

Ar nustatomas ne visas darbo laikas? Jei nustatomas, nurodyti, kas ir kiek mažinama, – darbo savaitės dienų skaičius, trumpesnė darbo diena:

Jei yra, kitos darbo sutarties sąlygos, dėl kurių šalys sulygsta (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 4 ir 5 dalis, 119 straipsnį, 158 straipsnio 6 dalį, 168 straipsnio 2 dalį, 182, 185 straipsnius, 195 straipsnio 6 dalį, 221 straipsnio 2 dalį, kitus straipsnius, taip pat kitus teisės aktus):

Jei yra, kiti darbdavio įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja, ir kurių nereglamentuoja kolektyvinė sutartis (papildomos garantijos, kompensacijos ir kita):

Jei yra, darbuotojo įsipareigojimai, kurių nereglamentuoja kolektyvinė sutartis ir kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja:

Jei įmonėje galioja kolektyvinė sutartis, nurodyti jos pasirašymo datą ir numerį:


Darbo sutarties pasirašymo data:

Darbo sutartis įsigaliojimo data:

Darbuotojo darbo pradžios data (Darbdavys privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatytos darbo pradžios!):