Skip to Content

Turto nuomos sutartis

Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Plačiau galite skaityti Civiliniame kodekse.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Nuomotojo duomenys:
Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:

Galima nurodyti atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:


Nuomininko duomenys:
Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:

Galima nurodyti atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:


Nuomos objektas:
Nuomojamo turto apibūdinimas:

Nuomojamo turto vertė eurais:

Kokiems tikslams nuomojamas turtas (pvz. komerciniams, asmeniniams ir pan.)?

Ar turtas turi suvaržymų (trečiųjų asmenų teisės, įkeitimas (hipoteka), areštas, nuoma, teisminiai procesai ar pan.)?
Kokie turto suvaržymai?


Nuomos mokestis
Nuomos mokesčio dydis eurais:

Nuomos mokesčio skaičiavimo terminas:

Nuomos mokesčio mokėjimo dažnumas:
ir mokėjimo diena


Nuomotojas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Nuomininką apie numatomą sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš:

Nuomininkas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Nuomotoją apie numatomą sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš:


Sutarties pasirašymo data:

Sutarties pasirašymo vieta: