Skip to Content

Prašymas išduoti teismo leidimą

Jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, šeimos gyvenamosios patalpos sandoriams sudaryti būtinas teismo leidimas.
Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai pats teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, nusprendžia bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Prašymas teisme turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo jo priėmimo dienos. Leidimo išdavimo klausimą teismas turi spręsti atsižvelgdamas išimtinai į vaiko interesus. Teismo nutartis išduoti leidimą apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos, tačiau teismo atsisakymas išduoti leidimą neatima iš pareiškėjo teisės, pasikeitus aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo. Plačiau CPK.
Prašymas išduoti teismo leidimą paduodamas pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Pareiškėjai už prašymus išduoti teismo leidimą nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami. Prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, pagrindžiantys nurodomas aplinkybes. Patartina pateikus prašymą po keleto dienų telefonu pasiteirauti teisėjo, ar reikalingi papildomi įrodymai.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Keli pareiškėjai?

Pareiškėjo duomenys
Pareiškėjų duomenys
:
Vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Gyvenamoji vieta:


Vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Gyvenamoji vieta:


Turto duomenys:
Koks tai turtas?
Adresas:

Koks sandoris sudaromas?

Dėl kokių priežasčių parduodamas turtas:
turime kitą gyvenamąją patalpą
perkame kitą gyvenamąją patalpą
išvykstame gyventi į kitą miestą
išvykstame gyventi į kitą šalį
Kitos priežastys:
Dėl kokių priežasčių įkeičiamas turtas:
kad būtų gautas kreditas atsiskaitymui už įsigytą gyvenamąją patalpą
Kitos priežastys:


Duomenys apie nepilnamečius vaikus:
Kiek nepilnamečių vaikų turite?
Vaiko duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data) Vaikų duomenys (vardai, pavardės, asmens kodai ar gimimo datos)

Kaip bus užtikrintos gyvenimo, ugdymo, mokymosi, sveikatos apsaugos ir visos kitos vaikuivaikams reikalingos sąlygos?
gyvens kitoje turimoje patalpoje
gyvens kitoje perkamoje gyvenamojoje patalpoje
gyvens įkeičiamoje patalpoje
Kitos sąlygos:


Pareiškimo duomenys:
Teismas, kuriam teikiamas pareiškimas (pareiškimas teikiamas apylinkės teismui pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą. Teismų veiklos teritorijas galima rasti čia):

Teismo adresas (teismų adresus galima rasti čia):

Pareiškimo surašymo data:

Pareiškimo surašymo vieta:


Kokie pareiškimo priedai (dokumentai, įrodantys nurodytas aplinkybes) pridedami?
(tai turėtų būti: šeimos gyvenamosios patalpos įsigijimo pagrindas (sutartis ar kt., ar (ir) VĮ Registrų centras išduotas pažymėjimas); preliminarioji sutartis dėl kitos gyvenamosios patalpos pirkimo; santuokos liudijimas; vaiko(-ų) gimimo liudijimas(-ai); pažymos apie pajamas ir kiti)