Skip to Content

UAB akcijų pirkimo-pardavimo sutartis

Trumpas uždarosios akcinės bendrovės (UAB) paprastųjų vardinių akcijų pirkimo pardavimo sutarties variantas, kai už akcijas atsiskaitoma pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo metu. UAB akcijų pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti UAB (uždarosios akcinės bendrovės) akcijas kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti akcijas ir sumokėti už jas nustatytą pinigų sumą (kainą).
Apie ketinimą parduoti visas ar dalį UAB akcijų akcininkas privalo raštu pranešti bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas UAB akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo bendrovėje dieną buvę jos akcininkai. Jei per Akcinių bendrovių įstatyme nustatytus terminus UAB vadovas akcininkui praneša, kad kiti akcininkai nepageidauja įsigyti visų ketinamų parduoti akcijų, arba pranešimo nepateikia, akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra akcijas parduoti už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta jo pranešime apie ketinimą parduoti akcijas. Pažymėtina, kad UAB įstatuose gali būti nustatyta kitokia, nei Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta, akcijų pardavimo tvarka.
Akcininkas turi teisę parduoti akcijas nesilaikydamas nustatytos tvarkos, jeigu jis yra vienintelis akcininkas, jeigu uždarojoje akcinėje bendrovėje yra du akcininkai ir vienas iš jų visas ar dalį akcijų parduoda kitam tos uždarosios akcinės bendrovės akcininkui, taip pat jeigu visi kiti akcininkai sutinka su akcijų perleidimu nepranešus bendrovei.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo–pardavimo sutartys turi būti tvirtinamos notaro, jei:
a) parduodama 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų;
b) akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip 14.500 eurų.
Naujovės netaikomos, kai akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
Akcijų pasirašymo sutartys, kai visa ar dalis pasirašytų akcijų emisijos kainos apmokama nepiniginiu įnašu – nekilnojamuoju turtu taip pat turi būti tvirtinamos notaro.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Pardavėjo duomenys:
Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:


Pirkėjo duomenys:
Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:


Parduodamos akcijos:
Bendrovės rekvizitus galima pasitikslinti Juridinių asmenų registre.
UAB, kurios akcijos perleidžiamos, pavadinimas:

UAB, kurios akcijos perleidžiamos, kodas:

UAB, kurios akcijos perleidžiamos, buveinė:

perleidžiamų akcijų skaičius:

perleidžiamų akcijų (vienos akcijos) nominali vertė eurais:

visų perleidžiamų akcijų kaina eurais:

vienos perleidžiamos akcijos kaina eurais:

Ar perleidžiamos akcijos pardavėjui priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise (akcijos įgytos po santuokos sudarymo, jei kitaip nėra numatyta vedybų sutartyje)?
Sutuoktinio (-ės) vardas, pavardė:

Sutuoktinio (-ės) asmens kodas:

Sutuoktinio (-ės) adresas:Sutarties pasirašymo data:

Sutarties pasirašymo vieta: