Skip to Content

Vadovo (savininko) pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo

Jeigu įmonė negali ar negalės atsiskaityti su kreditoriais ir šie nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, įmonės vadovas, savininkas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.
Plačiau apie bankroto procesą galite skaityti Įmonių bankroto įstatyme.
Pareiškimas teikiamas apygardos teismui pagal įmonės buveinės adresą. Ieškovai (pareiškėjai) bankroto bylose nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami.
Administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į atitinkamą sąrašą ir Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Programa administratorius atrenkamas atsitiktine tvarka, įvertinant įmonę apibūdinančius kriterijus (įmonės dydį, veiklos rūšį, bankroto proceso vykdymo ypatumus) ir į atitinkamą sąrašą įrašytų asmenų veiklą apibūdinančius kriterijus (darbo krūvį, darbo patirtį, galiojančias nuobaudas, sutikimo administruoti įmonę (įmones) pateikimo būdą (būdus) ir atsisakymą administruoti įmonę).
Turi būti pateikti visi parengto dokumento pabaigoje nurodyti priedai. Teismui gali būti pateikiami kiti bankroto bylai svarbūs dokumentai.
Pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus įmonės vadovas privalo pateikti savininkui (savininkams); kai pareiškimą teismui teikia savininkas (savininkai), - jis (jie) privalo pateikti dokumentus įmonei. Paprastai pateikiama registruotu laišku, per kurjerius ar antstolius. Būtina turėti įrodymus apie pareiškimo pateikimą, kadangi juos reikės pateikti teismui.
Kitą parengto pareiškimo egzempliorių su priedais reikia pateikti teismui. Paprastai dokumentai pateikiami teismo raštinėje arba registruotu laišku ar per kurjerius.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Pareiškėjo (ieškovo) duomenys:
Ar esate įmonės vadovas, ar savininkas?

Savininkas fizinis ar juridinis asmuo?

Vardas ir pavardėVardas ir pavardėPavadinimas:

Asmens kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:
, banko pavadinimas:

Vadovo, kuris pasirašys pareiškimą, vardas ir pavardė:Įmonės, kuriai keliama bankroto byla, duomenys:
Juridinio asmens rekvizitus galima pasitikslinti Juridinių asmenų registre.
Pavadinimas:

Kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:
, banko pavadinimas:Priežastys, dėl kurių įmonė kreipiasi, kad būtų iškelta bankroto byla:
Pažymėkite visas tinkamas priežastis:
įmonė yra nemoki, t.y. įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės
įmonė negali ar negalės atsiskaityti su kreditoriais
įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų
įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų
įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų
įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų

Galite nurodyti kitą informaciją:


Ar įmonei teismuose yra iškelta bylų ar vykdomi išieškojimai ne ginčo tvarka?
Pateikite informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka:


Ar įmonė turi įkeisto turto ar kitų įsipareigojimų?
Pateikite informaciją apie įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus:


Ieškininio pareiškimo duomenys:
Teismas, kuriam teikiamas pareiškimas (pareiškimas teikiamas apygardos teismui pagal įmonės buveinės adresą. Teismų veiklos teritorijas galima rasti čia):

Teismo adresas (teismų adresus galima rasti čia):

Ieškininio pareiškimo data: