Skip to Content

Viešosios įstaigos steigimo dokumentai

Šis variantas tinka nesudėtingos organų struktūros viešosioms įstaigoms.
Viešoji įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.
Paruošti dokumentai teikiami notarui. Notaro patvirtinti dokumentai teikiami Juridinių asmenų registrui, kuris įregistruoja viešąją įstaigą ir jos įstatus.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Steigiamos viešosios įstaigos duomenys:
Viešosios įstaigos pavadinimas (gali būti nurodyta ir teisinė forma: viešoji įstaiga arba VšĮ; svarbu ir tai, didžiosios ar mažosios raidės, su kabutėm ar be; pavadinimas negali būti tapatus kito juridinio asmens pavadinimui (pasitikrinti) ar prekės ženklui):

Veiklos tikslai, kuriuos savo veikloje sieks įgyvendinti įstaiga:

Veiklos sritys (pvz., sporto plėtojimas; moksleivių laisvalaikio organizavimas) ir rūšys (pvz., vaikų ir paauglių sporto klubas) (nors neprivaloma nurodyti tiksliai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, tačiau galima juo pasinaudoti siekiant aiškiai ir išsamiai apibūdinti veiklos sritis ir rūšis EVRK2):

Buveinės adresas:

Viešų pranešimų skelbimo šaltinis (pvz. VĮ Registrų centro leidžiamas elektroninis leidinys, nacionalinis laikraštis (Lietuvos Žinios, Respublika ir t.t.)):


Steigėjo(-ų) duomenys:
Kiek steigėjų?

Steigėjo duomenys:
Vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:
Pavadinimas:

Kodas:

Buveinės adresas:

Vadovo vardas pavardė:

Vadovo asmens kodas:


Steigėjo įnašas (pinigais ar (ir) materialiu, nematerialiu turtu). Jei įnašas daromas pinigais - nurodoma "pinigais", jei įnašas daromas turtu - nurodoma "turtu:" ir išvardinamas konkretus įnešamas turtas:


Steigėjo įnašo suma (jei įnašas - pinigai) / vertė (jei įnašas - turtas; atkreiptinas dėmesys, kad įnešamo turto vertė turi būti nustatoma atliekant turto vertinimą) eurais, nurodant skaičiais:
ir žodžiais:


Steigėjo neturtiniai įsipareigojimai:


Steigėjo neturtinių įsipareigojimų įvykdymo tvarka ir terminai:
Steigėjų duomenys:

Pirmas steigėjas
Vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:


Pavadinimas:

Kodas:

Buveinės adresas:

Vadovo vardas pavardė:

Vadovo asmens kodas:


Steigėjo įnašas (pinigai ar (ir) materialusis, nematerialusis turtas). Jei įnašas daromas pinigais - nurodoma "pinigais", jei įnašas daromas turtu - nurodoma "turtu:" ir išvardinamas konkretus įnešamas turtas:


Steigėjo įnašo suma (jei įnašas - pinigai) / vertė (jei įnašas - turtas; atkreiptinas dėmesys, kad įnešamo turto vertė turi būti nustatoma atliekant turto vertinimą) eurais, nurodant skaičiais:
ir žodžiais:


Steigėjo neturtiniai įsipareigojimai:


Steigėjo neturtinių įsipareigojimų įvykdymo tvarka ir terminai:


Antras steigėjas
Vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:


Pavadinimas:

Kodas:

Buveinės adresas:

Vadovo vardas pavardė:

Vadovo asmens kodas:


Steigėjo įnašas (pinigais ar (ir) materialiu, nematerialiu turtu). Jei įnašas daromas pinigais - nurodoma "pinigais", jei įnašas daromas turtu - nurodoma "turtu:" ir išvardinamas konkretus įnešamas turtas:


Steigėjo įnašo suma (jei įnašas - pinigai) / vertė (jei įnašas - turtas; atkreiptinas dėmesys, kad įnešamo turto vertė turi būti nustatoma atliekant turto vertinimą) eurais, nurodant skaičiais:
ir žodžiais:


Steigėjo neturtiniai įsipareigojimai:


Steigėjo neturtinių įsipareigojimų įvykdymo tvarka ir terminai:


Steigėjų fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir adresai; juridinių asmenų pavadinimai, buveinės, kodai, jų atstovų vardai ir pavardės:

Kiekvieno steigėjo daromas įnašas (pinigais ar (ir) materialiu, nematerialiu turtu). Jei įnašas daromas pinigais - nurodoma "pinigais" ir konkreti pinigų suma eurais, jei įnašas daromas turtu - nurodoma "turtu:" ir išvardinamas konkretus įnešamas turtas bei jo vertė (atkreiptinas dėmesys, kad įnešamo turto vertė turi būti nustatoma atliekant turto vertinimą):


Steigėjų neturtiniai įsipareigojimai, jų įvykdymo tvarka ir terminai:
Steigiamos įstaigos atstovas:
Kuris iš steigėjų atstovaus steigiant įstaigą (šis steigėjas taip pat pasirašys Darbo sutartį su įstaigos vadovu)?
Kuris iš steigėjų atstovaus steigiant įstaigą (šis steigėjas taip pat pasirašys Darbo sutartį su įstaigos vadovu)?


Fizinio asmens vardas ir pavardė:

Asmens kodas:

Gyvenamosios vietos adresas:

Juridinio asmens pavadinimas:

Juridinio asmens teisinė forma:

Kodas:

Buveinės adresas:

Vadovo vardas pavardė:

Vadovo asmens kodas:

Vadovo gyvenamoji vieta:


Viešosios įstaigos vadovo duomenys:
Viešosios įstaigos vadovu skiriamo asmens vardas ir pavardė:

Vadovo asmens kodas:

Vadovo adresas:Steigimo akto / steigimo sutarties egzempliorių skaičius (kad kiekvienam steigėjui tektų po vieną egzempliorių, taip pat 3-4 papildomi egzemplioriai):


Steigimo dokumentų pasirašymo data:

Steigimo dokumentų pasirašymo vieta: