Skip to Content

Juridinio asmens įgaliojimas

Juridinio asmens įgaliojimas su galimybe pasirinkti įvairius atstovavimo veiksmus.
Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis.
Juridinio asmens duodamą įgaliojimą pasirašo jo vadovas ir ant įgaliojimo dedamas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Įgaliotojo duomenys:
Pavadinimas:

Teisinė forma:

Kodas:

Adresas:

Vadovo vardas ir pavardė:


Įgaliotinio duomenys:
Vardas, pavardė ar pavadinimas:

Kodas:

Adresas:


Kokius veiksmus atlikti įgaliojama?
atstovauti visose valstybinėse, savivaldybės ar visuomeninėse institucijose, taip pat santykiuose su komerciniais bankais, muitinėmis, kitomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, bendrovėmis, juridiniais ar fiziniais asmenimis, nepriklausomai nuo jų statuso ar priklausomybės;
sudaryti, pakeisti, nutraukti sutartis (įskaitant, bet neapsiribojant, paskolų, kreditavimo, paslaugų, teisinių paslaugų, taip pat sutartis dėl produkcijos pirkimo, pardavimo, tiekimo ir kitokias sutartis);
įgyti bet kokį turtą (įskaitant ir turtines teises) bei tą turtą naudoti, valdyti bei juo disponuoti, kiek to nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai;
gauti pinigus, taip pat mokėti pinigus bet kokioje valstybinėje ar privačioje organizacijoje, banke, fiziniams asmenims ir kt.;
tvarkyti ir disponuoti sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis bet kuriame banke; atidaryti visų rūšių sąskaitas bet kuriame banke;
sudaryti, pakeisti ir nutraukti darbo sutartis, taip pat atlikti kitokius veiksmus vykdant įstatymų, reglamentuojančių darbo teisinius santykius, nuostatas;
atlikti teisinius veiksmus ir atstovauti teismuose ir kitose ne teismo institucijose;
gauti, pateikti visus dokumentus (prašymus, pažymas ir pan.), reikalingus bet kokiam aukščiau paminėtam veiksmui atlikti;
pasirašyti bet kokius dokumentus, kuriuos pasirašius teisės ir pareigos kiltų Įgaliotojui;
atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais;
kiti atstovavimo veiksmai (jei reikia; pvz., kokie nors konkretūs atstovavimo veiksmai). Kokie?


Įgaliojimas išduodamas su teise perįgalioti.

Įgaliojimo terminas:


Įgaliojimo išdavimo data:

Įgaliojimo išdavimo vieta: